Vedtægter

Vedtægter for Gentlemændenes Kroket Club af 1992

§ 1 Formålet med Gentlemændenes Kroket Club af 1992 er, gennem kroketspillets fortræffeligheder, at statuere et eksempel til efterlevelse og dermed til en højnelse af den almene moral og dannelse.

§ 2 Generalforsamling afholdes mindst en gang hvert år. Der afholdes i forbindelse hermed kroketturnering i overensstemmelse med clubbens formål.

§ 3 Clubbens medlemstal må ikke overstige 21.

§ 4 Manglende tilstedeværelse ved ordinær generalforsamling medfører automatisk næstformandskab, jvf. § 6, medmindre næstformandskabet, senest 1 uge efter medlemmets modtagelse af invitationen, modtager skriftligt afbud.

§ 5 stk.1. Ægtefæller, kærester og kæledyr må ingensinde medbringes.
stk.2. Dispensation herfra kan gives i serverings- og anretningsøjemed.

§ 6 stk.1. Næstformandskabet, der består af to fungerende næstformand, varetages af de to lavest rangerende i den i § 2 omtalte turnering, se dog § 4.
stk.2. Næstformandskabet kan ikke bestrides af samme medlemmer i 2 på hinanden følgende perioder.
stk.3. Næstformandsskabet står for afholdelsen af næste års generalforsamling. Manglende overholdelse af denne forpligtelse medfører ubetinget eksklusion i intet mindre end 120 år. Generalforsamlingen bistår i øvrigt, om nødvendigt, med opfyldelse af forpligtelsen.

§ 7 Forslag angående et nyt medlem fremsættes af et medlem. Forslaget, som skal følges af et C.V. fra kandidaten, skal videregives til Næstformandskabet. Vedtagelse om optagelse træffes ved almindelig flertal på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling der ikke må ligge på samme dato som en evt. generalforsamling / turnering.

§ 8 Turneringsregler, baneopbygning med mere, skal godkendes af generalforsamlingen, og må ikke afvige væsentligt fra gængse kroketprincipper (jf. GKC-kroketreglerne).

§ 9 Clubben må ikke besidde en maskot, idet det simpelthen er smagløst.